CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
(1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất.
(2) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Không
Số lượng hồ sơ

01 bộ