CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Lệ phí

Lệ phí địa chính: 50.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: * Đối với đất ở dân cư: Thuộc địa bàn huyện: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ * Đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, thương mại: Thuộc địa bàn huyện: 1.000.000 đồng/ bộ hồ sơ Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: Đối với đất trong khu vực đô thị, mức thu 1.200 đồng/m2, nhưng không quá 18.000.000 đồng/ dự án; Đối với đất ngoài khu vực đô thị, mức thu 1.000 đồng/m2, nhưng không quá 16.000.000 đồng/ dự án;

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ