CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Thủ tục: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 

Thành phần hồ sơ cần nộp

Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
 

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Số lượng hồ sơ

01 bộ