CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện

Trực tiếp.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Tranh chấp lao động về quyền

Số lượng hồ sơ

01 bộ