CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Lao động thương binh & xã hội
Thủ tục: Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

* Thành phần hồ sơ gồm:
Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ