CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Tài chính
Thủ tục: Đăng ký thay đổi tên, vốn điều lệ của hợp tác xã
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ( Tên, vốn, điều lệ Hợp tác xã) ).
- Bản gốc GCN ĐKKD

Lệ phí

200.000 đồng/lần cấp

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Các sáng lập viên có nhu cầu đăng ký thành lập HTX

Số lượng hồ sơ

01 bộ