CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá (Trừ trường hợp đấu giá đất, giao đất TĐC)
Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


Thành phần hồ sơ cần nộp


- Đơn xin giao đất, thuê đất; - Trích lục bản đồ địa chính hoặc sơ đồ trích đo địa chính thửa đất; - Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất


Lệ phí

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: * Đối với dân cư: 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ * Đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, thương mại: 2.000.000 đồng/ 1 bộ hồ sơ Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: mức thu 1.200 đồng/ m2 nhưng không quá 18.000.000 đồng/ dự án * Đối với đất ngoài khu vực đô thị, mức thu 1.000đồng/m2 nhưng không quá 16.000.000 đồng/dự án.

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không


Số lượng hồ sơ

01 bộ