Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Tài Nguyên Môi Trường 45 0 57 30739 29493 1847 1873 69 % 24.7 % 6.3 %
UBND Thành Phố Lào Cai 107 52 296 30631 30331 338 136 93.9 % 5 % 1.1 %
UBND Huyện Bát Xát 98 0 319 24372 24245 397 184 91.6 % 6.8 % 1.6 %
UBND Huyện Mường Khương 99 0 322 15314 15149 368 129 92.7 % 4.9 % 2.4 %
UBND Huyện Bảo Yên 91 2 304 15154 15156 12 246 93.8 % 6.2 % 0 %
UBND Huyện Bảo Thắng 221 25 203 14052 13970 219 73 97.1 % 1.3 % 1.6 %
UBND thị xã Sa Pa 99 0 310 13621 13351 93 115 89.7 % 9.6 % 0.7 %
Sở Công Thương 0 39 95 9227 9233 16 4 99.7 % 0.1 % 0.2 %
UBND Huyện Bắc Hà 101 13 304 7146 7173 31 13 99 % 0.5 % 0.5 %
UBND Huyện Văn Bàn 73 0 358 6356 6503 198 38 93.7 % 3.2 % 3.1 %
UBND Huyện Si Ma Cai 70 5 335 3871 3859 22 7 98.4 % 1 % 0.6 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 0 80 1460 1442 1 26 85.2 % 14.8 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 1 0 190 535 526 6 36 90.1 % 8.7 % 1.2 %
Sở Y tế 34 0 117 429 415 3 3 97.8 % 1.4 % 0.8 %
Sở Nội vụ 8 6 68 348 346 0 2 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 14 37 341 338 0 3 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 0 84 233 235 0 11 100 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 5 81 193 187 0 1 60.4 % 39.6 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 27 1 111 151 146 0 1 83.6 % 16.4 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 101 97 1 3 97.9 % 1 % 1.1 %
Sở Văn hóa và Thể thao 0 0 96 98 100 0 10 84 % 16 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh Tế 21 0 23 76 76 7 0 85.5 % 5.3 % 9.2 %
Sở Tư pháp 5 2 113 72 69 2 6 97.1 % 0 % 2.9 %
Sở Du lịch 0 0 26 69 68 0 3 88.2 % 11.8 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 52 37 36 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 4 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 0 8 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty Điện lực Lào Cai 0 33 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 57
Tiếp nhận: 30739
Giải quyết: 29493
Trễ hạn: 1847
Trước hạn: 69%
Đúng hạn: 24.7%
Trễ hạn: 6.3%
Mức độ 2: 107
Mức độ 3: 52
Mức độ 4: 296
Tiếp nhận: 30631
Giải quyết: 30331
Trễ hạn: 338
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 319
Tiếp nhận: 24372
Giải quyết: 24245
Trễ hạn: 397
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 322
Tiếp nhận: 15314
Giải quyết: 15149
Trễ hạn: 368
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 2.4%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 304
Tiếp nhận: 15154
Giải quyết: 15156
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 221
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 203
Tiếp nhận: 14052
Giải quyết: 13970
Trễ hạn: 219
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 310
Tiếp nhận: 13621
Giải quyết: 13351
Trễ hạn: 93
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 39
Mức độ 4: 95
Tiếp nhận: 9227
Giải quyết: 9233
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 101
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 304
Tiếp nhận: 7146
Giải quyết: 7173
Trễ hạn: 31
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 73
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 358
Tiếp nhận: 6356
Giải quyết: 6503
Trễ hạn: 198
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 70
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 335
Tiếp nhận: 3871
Giải quyết: 3859
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 80
Tiếp nhận: 1460
Giải quyết: 1442
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.2%
Đúng hạn: 14.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 190
Tiếp nhận: 535
Giải quyết: 526
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 90.1%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 117
Tiếp nhận: 429
Giải quyết: 415
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 348
Giải quyết: 346
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 341
Giải quyết: 338
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 233
Giải quyết: 235
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 193
Giải quyết: 187
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60.4%
Đúng hạn: 39.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 111
Tiếp nhận: 151
Giải quyết: 146
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 101
Giải quyết: 97
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 96
Tiếp nhận: 98
Giải quyết: 100
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 16%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 76
Giải quyết: 76
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 85.5%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 9.2%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 113
Tiếp nhận: 72
Giải quyết: 69
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 69
Giải quyết: 68
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.2%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 36
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%