CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2137 thủ tục
STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Thời gian giải quyết Phí Lệ Phí Cơ quan Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 4
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí (nếu có) đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
 

 

Theo QĐ

Không

Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
2 Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 4

- Trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở KH&CN kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí ( nếu có ) đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định

 

Theo QĐ

Không 

Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
3 Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đổi với người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế) Mức độ 4

- Trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở KH&CN kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ.

- Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định

Theo QĐ

200.000 đồng /chứng chỉ

Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
4 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế . Mức độ 4

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Theo QĐ

Không

Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
5 Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong Y tế Mức độ 3
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí, lệ phí (nếu có) đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.
 

Theo QĐ

Không

Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
6 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế . Mức độ 3
- Trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở KH&CN kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ.
 
- Trong 25 (hai năm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định
 

 

Theo QĐ

Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp giấy phép: 
+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
 
Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
7 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mức độ 3
- Trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở KH&CN kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ.
- Trong 25 (hai năm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định
 

 

Theo QĐ

Phí thẩm định cấp giấy phép: 75% phí thẩm định cấp giấy phép mới quy định tại Biểu mức thu tại  Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Sở Khoa học và Công nghệ Năng lượng nguyên tử
8 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết đinh thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Mức độ 4

25 Ngày

Không

1.200.000 đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
9 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức, huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức, huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Mức độ 4

- Đối với trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 25 ngày làm việc

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất, cấp đổi tên: 10 ngày làm việc.

Không

- Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 1.200.000 đồng

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 500.000 đồng

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất: không.

- Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
10 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Mức độ 4
-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động thương binh và xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động thương binh và xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động
 

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
11 Khai báo với Sở Lao động - TBXH khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Mức độ 4

Không quy định

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
12 Kiểm định các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ Mức độ 4

Thời gian kiểm định cụ thể phụ thuộc vào độ phức tạp của từng thiết bị và quy trình kiểm định. Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản kiểm định đạt yêu cầu

Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
13 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. Mức độ 4

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với cơ quan BHXH

        - 05 ngày làm việc đối với người sử dụng lao động

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
14 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Mức độ 4

- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Lao động - TBXH

- 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan BHXH

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
15 Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hàng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng Mức độ 4

Không

Không

Không

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động