Tìm thấy 451 thủ tục

Mức độ 4
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mức độ 2
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, địa điểm kinh doanh HTX
Mức độ 4
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Mức độ 2
Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu
Mức độ 4
Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 2
Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 2
Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 4
Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
Mức độ 2
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 2
Công nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất liên tục vào một mục đích nhất định trước ngày 15/10/1993(không có giấy tờ về đất theo điều 100, Luật Đất đai năm 2013) và từ ngày 15/10/1993 đến trước 01/7/2014 chưa có Quyết định giao đất (hiện nay chưa quy định trong Quyết định số 5614, 5615)
Mức độ 2
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 4
Đăng ký khai thác nước dưới đất
Mức độ 4
Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 2
Đính chính giấy chứng nhận đã cấp
...