Tìm thấy 451 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Mức độ 2
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.
Mức độ 4
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ 4
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Mức độ 4
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Mức độ 2
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (cấp xã)
Mức độ 4
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quân, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Mức độ 4
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Mức độ 2
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 4
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 4
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 4
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Mức độ 4
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Mức độ 4
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
...