Tìm thấy 451 thủ tục

Mức độ 2
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19
Mức độ 2
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19
Mức độ 2
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việcdo đại dịch Covid-19
Mức độ 4
Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quản lý
Mức độ 4
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Mức độ 4
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Mức độ 4
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Mức độ 4
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Mức độ 4
Thủ tục: Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Mức độ 4
Thủ tục: Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.
Mức độ 4
Thủ tục: Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Mức độ 4
Thủ tục: Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghgiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 thuộc diện đối tượng được ngan sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Mức độ 4
Thủ tục: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hải cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 4
Thủ tục: Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
...