Tìm thấy 421 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 2
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
Mức độ 4
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 4
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chị phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 4
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
Xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai (TTHC đặc thù)
Mức độ 2
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Mức độ 2
Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cấp xã
...