Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Mường Khương
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội

Loading...