Mức độ 2  Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Ký hiệu thủ tục: DD_02
Lượt xem: 593
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài nguyên và Môi trường b) Cơ quan được uỷ quyền. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường. d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện - Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
- Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
Lệ phí


Không


Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

a) Người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b)Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

cPhòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.

dPhòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định chuyển cho bộ phận “Một cửa” để gửi đến người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

đ) Bộ phận “Một cửa” trả kết quả cho người sử dụng đất

 

Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: (1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất. (2) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

File mẫu:

Không