Mức độ 2  Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Ký hiệu thủ tục: DD_03
Lượt xem: 485
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện b)Cơ quan được uỷ quyền. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường. d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết:
+ Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
+ Không quá 35 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện - Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).
- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).
- Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.
Lệ phí


KhôngLệ phí địa chính: 100.000 đồng/ GCN đối với hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Lào Cai; tại các khu vực khác: 50.000 đồng/ GCN Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: * Đối với đất ở dân cư: Thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, thị trấn Bắc Hà: 100.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc các địa bàn còn lại: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ. * Đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, thương mại: Thuộc địa bàn thành phố Lào Cai: 2.000.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc địa bàn huyện Sa Pa: 1.500.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc địa bàn huyện Bắc Hà: 1.200.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc địa bàn còn lại: 1.000.000 đồng/ hồ sơ. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: Đối với đất trong khu vực đô thị, mức thu 1.200 đồng/ m2, nhưng không quá 18.000.000 đồng/ dự án; Đối với đất ngoài khu vực đô thị, mức thu 1.000 đồng/ m2, nhưng không quá 16.000.000 đồng/ dự án;


Phí
Căn cứ pháp lý - Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Lệ phí địa chính trên địa bàn toàn tỉnh;

- Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về việc thu phí Đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

c) Phòng Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất. Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện cấp GCN cho người sử dụng đất.

d) Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất.

đ) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

e) Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa người được giao đất, cho thuê đất và chuyển kết quả cho bộ phận  Một cửa trả cho người sử dụng đất.

Bộ phận ‘ ‘Một cửa’’ trả kết quả và thu phí, lệ phí theo quy định.

g) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

 

Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất; b) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất). c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

File mẫu:

  • Đơn xin giao đất, cho thuê đất Tải về
  • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất Tải về

không