Mức độ 4  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Ký hiệu thủ tục: DD_04
Lượt xem: 760
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường + Cơ quan phối hợp (nếu có): Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết:
+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
+ Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.


Lệ phí


1. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: * Đối với đất ở dân cư: Thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, thị trấn Bắc Hà: 100.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc các địa bàn còn lại: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ. * Đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, thương mại: Thuộc địa bàn thành phố Lào Cai: 2.000.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc địa bàn huyện Sa Pa: 1.500.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc địa bàn huyện Bắc Hà: 1.200.000 đồng/ bộ hồ sơ; Thuộc địa bàn còn lại: 1.000.000 đồng/ hồ sơ. 2. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: Đối với đất trong khu vực đô thị, mức thu 1.200 đồng/ m2, nhưng không quá 18.000.000 đồng/ dự án; Đối với đất ngoài khu vực đô thị, mức thu 1.000 đồng/ m2, nhưng không quá 16.000.000 đồng/ dự án;


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về việc thu phí Đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; Ghi ngày giờ tiếp nhận hồ sơ và ký xác nhận cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào đơn;

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

e) Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

g) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

h) Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận hoặc xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

i) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

 

(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. (2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
  • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT Tải về

Không