Mức độ 4  Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Ký hiệu thủ tục: DDH__07
Lượt xem: 441
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng TN&MT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất


Lệ phí


Lệ phí địa chính: 50.000 đồng/GCN đối với hộ gia đình, cá nhân Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: * Đối với đất ở dân cư: Thuộc địa bàn huyện: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ * Đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, thương mại: Thuộc địa bàn huyện: 1.000.000 đồng/ bộ hồ sơ Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: Đối với đất trong khu vực đô thị, mức thu 1.200 đồng/m2, nhưng không quá 18.000.000 đồng/ dự án; Đối với đất ngoài khu vực đô thị, mức thu 1.000 đồng/m2, nhưng không quá 16.000.000 đồng/ dự án;


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Cá nhân

Giờ hành chính

- Theo mục 5.2

 

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

BM01.QT01/TTHC  – Giấy biên nhận

B3

Chánh văn phòng xem xét hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Chánh văn phòng

Giờ hành chính

BM02.QT01/TTHC  – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn

- Thẩm định về pháp lý

- Phối hợp các cơ quan liên quan nếu cần

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo. Lập tờ trình thẩm định trình lãnh đạo Phòng

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì chuyển lại bước 1

Chuyên viên Phòng

24 ngày

Công văn phúc đáp

(nếu cần)

B5

Báo cáo lãnh đạo Phòng phê duyệt. Kiểm tra nội dung tờ trình thẩm định:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo UBND  xem xét.

Chuyên viên Phòng

03 ngày

 

B6

Kiểm tra, xem xét nội dung tờ trình:

- Nếu đồng ý: Ký vào GCNQSD đất và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đóng dấu để chuyển lại cho công dân

Lãnh đạo UBND

03 ngày

 

 

B7

Tiếp nhận GCNQSD đất và vào sổ

Chuyên viên phòng

Giờ hành chính

 

B8

Trả lại kết quả cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

 

B9

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên phòng

Giờ hành chính

 BM03.QT01/TTHC  – Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

BM04.QT01/TTHC

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất). - Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất

File mẫu:

Không