Mức độ 4  Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đối tượng nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ký hiệu thủ tục: LĐX_08
Lượt xem: 85
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – TBXH cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Tính 08 ngày làm việc tại Bước 03, Bước 4


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


- Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH..
- Thông tư 29/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động TBXH.về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH


- Bước 1: Đối tượng thay đổi nơi cư trú có đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

 

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.

 

- Đơn đề nghị chuyển trợ cấp do thay đổi nơi cư trú có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi đối tượng đang cư trú;. - Sổ hộ khẩu công chứng của đối tượng (nơi cư trú mới); - Toàn bộ hồ sơ đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng nơi đối tượng chuyển đến; Số lượng hồ sơ 01 bộ  

File mẫu:

Giải quyết thủ tục thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đối cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh .