Mức độ 4  Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: LĐH_27
Lượt xem: 285
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


(Chỉ tính thời gian 05 ngày giải quyết tại phòng Lao động – TBXH, tham mưu cho chủ tịch UBND thành phố (Bước 01))


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Lệ phí


Không


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


Bộ luật Lao động 2012.


- Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

- Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

File mẫu:

Tranh chấp lao động về quyền