Mức độ 4  Mua hóa đơn lẻ

Ký hiệu thủ tục: TCH_16
Lượt xem: 36
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Đang cập nhật

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Đang cập nhật


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Đang cập nhật


Căn cứ pháp lý


Đang cập nhật


Đang cập nhật

Đang cập nhật

File mẫu:

Không