Mức độ 2  Đăng ký thay đổi tên, vốn điều lệ của hợp tác xã

Ký hiệu thủ tục: TC008
Lượt xem: 210
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa UBND huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài chính
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


5 ngày làm việc


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


200.000 đồng/lần cấp


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý


- Luật Hợp tác xã số: 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật HTX.
- Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chii tiết một số điều của Luật HTX.
- Thông tư Số: 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 Quy định mức thu, chế đội thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp


Tiếp nhận:
Tiếp nhận hồ sơ của công dân
Tiếp nhận hồ sơ của cán bộ trực tại bộ phận “ một cửa”
Thụ lý hồ sơ, các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận ĐKKD
Phúc đáp lại công dân (nếu có)
Nếu  hồ sơ của công dân chưa đủ điều kiện cấp giấy CNĐKKD, phòng Tài chính – KH trả lời cụ thể cho công dân bằng văn bản
Ký duyệt
Chuyên viên trình lãnh đạo phòng xem xét, ký duyệt giấy CNĐKKD
Đóng dấu, lưu hồ sơ:
Phòng Tài chính – KH lưu hồ sơ cấp giấy CNĐKKD và đóng dấu vào giấy CNĐKKD
Trả kết quả:
Chuyển kết quả xuống bộ phận “một cửa” UBND TP
 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ( Tên, vốn, điều lệ Hợp tác xã) ). - Bản gốc GCN ĐKKD

File mẫu:

Các sáng lập viên có nhu cầu đăng ký thành lập HTX