Mức độ 2  Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá (Trừ trường hợp đấu giá đất, giao đất TĐC)

Ký hiệu thủ tục: DDH_07
Lượt xem: 763
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND huyện/TP

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyếtKhông quá 20 ngày làm việc đối với các phường, không quá 35 ngày đối với các xãÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: * Đối với dân cư: 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ * Đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, thương mại: 2.000.000 đồng/ 1 bộ hồ sơ Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: mức thu 1.200 đồng/ m2 nhưng không quá 18.000.000 đồng/ dự án * Đối với đất ngoài khu vực đô thị, mức thu 1.000đồng/m2 nhưng không quá 16.000.000 đồng/dự án.


Phí


Theo QĐ


Căn cứ pháp lý- Luật số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; - Thông tư số 30/2014TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất ; - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; - Thông tư số 23/2014TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Quyết định số: 1389/QĐ- BTNMT ngày17/08/2014 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường; - Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn toàn tỉnh; - Quyết định số 79/QĐ- UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; - Quyết định số 80/QĐ- UBND ngày 03/12/2014 về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai; - Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 14/05/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 16 thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào CaiB1 - Người sử dụng đất nộp hồ sơ  tại bộ phận “ một cửa của UBND thành phố 
B2 Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao phiếu tiếp nhận hẹn ngày.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.
B3 Thẩm định hồ sơ hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh thực địa, xem xét sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Lập dự thảo quyết định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất.
- Đồng ý: Ký vào tờ trình giao đất, cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất 
- Không đồng ý: Có phiếu xử lý  hồ sơ. Chuyển lại bộ phận”một cửa” UBND thành phố.
B4 Duyệt, ký nội dung quyết định giao đất, cho thuê đất.
- Đồng ý: Ký vào Quyết định giao đất, cho thuê đất và phiếu trình.
 - Không đồng ý: Ghi nội dung yêu cầu vào Phiếu trình chuyển lại Lãnh đạo Phòng TNMT.
B5 Ban hành Quyết định và bàn giao QĐ giao đất, HS cho CN-VPĐKQSD đất thành phố.
B6 Ban hành phiếu chuyển thông tin địa chính. 
Quyét lưu hồ sơ địa chính.
B7 Bàn giao HS sang cơ quan Thuế. 
Luân chuyển hồ sơ theo phần mềm iGate.
Trong thời gian xây dựng phần mềm iGate thực hiện luân chuyển bằng hồ sơ giấy.
B8 Ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và phải thực hiện chuyển Thông báo đến người sử dụng đất
B9 Thực hiện nghĩa vụ tài chính
B10 Nộp lại hồ sơ tại bộ phận“một cửa” UBND thành phố Lào Cai
B11 Hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất
B12 Tham mưu quyết định cấp GCNQSD đất
B13 Ký quyết định cấp GCN và GCNQSD đất
B14 - Chuyển hồ sơ cho chi nhánh VPĐKĐĐ
- Cập nhật bổ sung vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
B15 Trả kết quả bộ phận”một cửa” của UBND cấp thành phố.
 

- Đơn xin giao đất, thuê đất; - Trích lục bản đồ địa chính hoặc sơ đồ trích đo địa chính thửa đất; - Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất

File mẫu:

Không