Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Quyết định Lĩnh Vực Trích yếu File đính kèm
1 1605/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định của UBND Tỉnh LS. Quyết định về việc phê duyệt 14 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
2 1591/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định của UBND Tỉnh DNNVV. Quyết định về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
3 1558/QĐ-UBND 11/07/2022 Quyết định của UBND Tỉnh BC_VT. Quyết định về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
4 1544/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định của UBND Tỉnh NLNTATBXHN. Quyết định về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
5 1543/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định của UBND Tỉnh TLVHDDN. Quyết định về việc phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
6 1460/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định của UBND Tỉnh GDNN. Quyết định về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
7 1459/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định của UBND Tỉnh PCTNXH. Quyết định về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
8 1465/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định của UBND Tỉnh HDKHCN. Quyết định về việc bãi bỏ 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
9 1296/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định của UBND Tỉnh BCH. Quyết định về việc phê duyệt 26 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
10 1294/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định của UBND Tỉnh HDKHCN. Quyết định về việc bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
11 1293/QĐ-UBND 10/06/2022 Quyết định của UBND Tỉnh GDYK. Quyết định về việc phê duyệt 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
12 907/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh DTH. Quyết định về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
13 906/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh GDTH. Quyết định về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
14 903/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh LN. Quyết định về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
15 915/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh MT. Quyết định về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
16 793/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh VL. Quyết định về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
17 763/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh TDKT. Quyết định về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
18 738/QĐ-UBND 06/04/2022 Quyết định của UBND Tỉnh GDDT. Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
19 696/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định của UBND Tỉnh TCDLCL. Quyết định về việc bãi bỏ 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
20 640/QĐ-UBND 24/03/2022 Quyết định của UBND Tỉnh DDBD. Quyết định về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai